سایت های تیمی

این سایت ها اعم از مراکز آمار و داده کاوی، کمیته های روابط عمومی، سامانه های یکپارچه SAP و... همگی به جهت مدیریت واحد های سازمان به صورت اختصاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

آموزش ایجاد تقویم

برای ایجاد تقویم، ویدئوی آموزشی زیر را مشاهده نمایید.

  به بالای صفحه بردن