مراکز یکپارچه کنترل پروژه

مراکز یکپارچه کنترل پروژه یا EPM جهت بررسی و بهینه سازی روند پیشبرد پروژه ها، مستند سازی پروژه ها، ارتباطات مسئولین و مرتبطین هر پروژه با یکدیگر و نهایتا خروجی هر پروژه استفاده می گردد.

تایید گزارشات متولیان پروژه

پس از این که به عنوان مدیر یا ناظر در سامانه وارد شدید، به منظور بررسی و تایید میزان پیشرفت هر یک از پروژه ها آموزش ویدئویی زیر را ببینید.

  به بالای صفحه بردن