مراکز یکپارچه کنترل پروژه

مراکز یکپارچه کنترل پروژه یا EPM جهت بررسی و بهینه سازی روند پیشبرد پروژه ها، مستند سازی پروژه ها، ارتباطات مسئولین و مرتبطین هر پروژه با یکدیگر و نهایتا خروجی هر پروژه استفاده می گردد.

مشاهده لیست پروژه ها

برای مشاهده لیست پروژه ها و اعمال برخی تنظیمات بر روی هر پروژه در سامانه EPM، ویدئوی زیر را مشاهده نمایید.

  به بالای صفحه بردن