انتخاب سرویس (1699)

این سامانه جهت استفاده مشتریان،نمایندگان با امکاناتی ازقبیل ثبت فاکتور،گزارشات مالی،خرید قطعات و ...

آموزش نحوه ی ثبت درخواست تعمیر قطعه

مرحله اول

ابتدا وارد پذیرش شده و سریال محصول و یا درختواره را کامل وارد نمایید.

مرحله دوم

پذیرش را ذخیره کرده و یکبار پذیرش ها را ارسال و دریافت کنید.

مرحله سوم

از لیست پذیرش ها وارد پذیرش تعمیر مورد نظر شده و از منوی پذیرش گزینه ی درخواست تعمیر قطعه را انتخاب نمایید.

مرحله چهارم

اگر مدل محصول شامل قطعات مجاز برای تعمیر باشد، می توانید قطعه مورد نظر را انتخاب نموده درخواست تعمیر آن را ثبت نمایید .

مرحله پنجم

پس از ثبت درخواست تعمیر قطعه، پذیرش را بروزرسانی نمایید تا وضعیت پذیرش به منتظر تعمیر قطعه تغییر یابد.

مرحله ششم

اگر مدل محصول شامل قطعات مجاز برای تعمیر نباشد، پیغام به ازای مدل پذیرش، قطعه قابل تعمیری وجود ندارد نمایش داده می شود.

  به بالای صفحه بردن