انتخاب سرویس (1699)

این سامانه جهت استفاده مشتریان،نمایندگان با امکاناتی ازقبیل ثبت فاکتور،گزارشات مالی،خرید قطعات و ...

آموزش نحوه ی ثبت شناسه هوما

مرحله اول

وارد پذیرش مورد نظر شوید و سریال محصول و یا درختواره محصول را به طور کامل وارد نمایید.

مرحله دوم

پذیرش را ذخیره نمایید و یک بار پذیرش ها را ارسال و دریافت کنید.

مرحله سوم

از لیست پذیرش ها وارد پذیرش نصب یا تعمیر
مورد نظر شوید. پس از پایان کار نصب و آموزش نرم
افزار هوما، وضعیت پایان عملیات را انتخاب نمایید.

مرحله چهارم

 تیک نصب و آموزش
هوما انجام شد را بزنید و شناسه هوما را وارد
نمایید. (شناسه هوما شماره مشتری است که جهت نصب نرم افزار هوما رجیستر شده است.)

مرحله پنجم

پذیرش را ذخیره کرده و یکبار پذیرش ها را ارسال و دریافت نمایید.

  به بالای صفحه بردن